Медпрацівників вакцинують проти грипу за державні кошти

МОЗ за­без­пе­чить зак­ла­ди охо­ро­ни здо­ров’я бе­зоп­латни­ми вак­ци­на­ми про­ти гри­пу у кіль­кос­ті 40 ти­сяч доз для щеп­лення осіб із груп ри­зи­ку, зок­ре­ма ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за­га­лом в Ук­ра­їну бу­де пос­тавле­но біль­ше 650 ти­сяч доз вак­ци­ни про­ти гри­пу, пише День за Днем.

“У бюд­же­ті пе­ред­ба­че­ні від­по­від­ні кош­ти, і ми за­раз за­ку­по­ву­ємо вак­ци­ни про­ти гри­пу для то­го, щоб про­вес­ти іму­ні­за­цію осіб з груп ри­зи­ку, зок­ре­ма на­ших ме­дич­них пра­ців­ни­ків, які в то­му чис­лі пра­цю­ють з хво­ри­ми на COVID-19”, – заз­на­чив очіль­ник МОЗ Мак­сим Сте­па­нов.

Мі­ністр та­кож по­ві­до­мив, що пер­ші її пар­тії уже от­ри­му­ють ап­течні ме­ре­жі та лі­кар­ні.

Читайте також: Європа може почати вакцинацію від коронавірусу навесні-влітку 2021 року

— Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я під час під­го­тов­ки до епід­се­зо­ну до­мов­ля­ло­ся з ви­роб­ни­ка­ми вак­цин що­до збіль­шен­ня кіль­кос­ті доз. То­му цього­річ сві­то­ві ви­роб­ни­ки пла­ну­ють пос­та­ви­ти в Ук­ра­їну біль­ше 650 ти­сяч доз, — під­крес­лив Мак­сим Сте­па­нов.

Зок­ре­ма, в Ук­ра­їну за­во­зять­ся вак­ци­ни “Вак­сигрип Тет­ра” ви­роб­ни­ка “Са­но­фі”, вак­ци­ни “Джі­сі Флю” ви­роб­ни­ка “Грін Кросс Кор­по­рей­шн” (Пів­денна Ко­рея) та вак­ци­ни ви­роб­ни­ка “Аб­ботт Бі­олод­жі­калз Б. В.” (Ні­дер­ланди). Ім­порте­ри обі­ця­ють здій­сни­ти пос­тавки про­тя­гом жов­тня-лис­то­па­да.

МОЗ заз­на­чає, ми­ну­ло­го ро­ку в Ук­ра­їні про­ти гри­пу вак­ци­ну­ва­ло­ся 238 079 осіб — це 0,6 % на­се­лен­ня.

Нагадаємо, що цього року період зростання гострих респіраторних захворювань ускладнюється поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Лікарі закликають восени робити щеплення від грипу, але застерігають: вакцина проти грипу не захищає від коронавірусу, як і лікування від коронавірусу не вберігає від захворювання на грип.

Поширити:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram